Projekt adwokata Marka Sytego uznany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za dobrą praktykę i pożądany mechanizm

20-01-2013
W ramach projektu realizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego adwokat Marek Syty opracował analizę przyjętego w Polsce systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Opracowanie miało na celu z jednej strony – określenie postulowanych zmian w obowiązującym porządku prawnym niezbędnych dla umożliwienia współpracy spółdzielni socjalnych z Warsztatami Terapii Zajęciowej (WTZ), jak również wskazanie rozwiązań prawnych pozwalających na osiągnięcie ww. skutku w aktualnie obowiązującym stanie prawnym.

Oparty na sporządzonej przez adwokata Marka Sytego ekspertyzie prawnej model aktywizacji uczestników WTZ poprzez współpracę ze spółdzielniami socjalnymi został uznany przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za dobrą praktykę i pożądany mechanizm wsparcia w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

Na podstawie przyjętego rozwiązania, spółdzielnie socjalne funkcjonujące na terenie województwa wielkopolskiego podjęły faktyczną współpracę z warsztatami terapii zajęciowej.