Szkolenie z zakresu dochodzenia roszczeń od dłużników zagranicznych

25-09-2014
W dniu 25 września 2014 roku Joanna Lubecka - prawnik kancelarii - specjalista z zakresu dochodzenia roszczeń w postępowaniach transgranicznych, przeprowadziła szkolenie skierowane do podmiotów zrzeszonych w jednej z wielkopolskich organizacji przedsiębiorców.

Szkolenie rozpoczęto omówieniem przyczyn, dla których polscy przedsiębiorcy  rezygnują z dochodzenia roszczeń w stosunku do zagranicznych partnerów handlowych.

Dochodzenie wierzytelności przysługujących polskiemu przedsiębiorcy w stosunku do jego zagranicznego kontrahenta nie musi wiązać się z koniecznością prowadzenia procesu sądowego w państwie obcym. Obecnie obowiązujące regulacje prawne umożliwiają przeprowadzenie sprawnego i uproszczonego postępowania przed sądem polskim. Ograniczeniu ulegają także koszty prowadzenia postępowania. W efekcie, przedsiębiorca uzyskuje tytuł umożliwiający prowadzenie egzekucji na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W toku szkolenia omówiono rodzaje  postępowań z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego. Zaprezentowano konkretne narzędzia procesowe jakimi dysponuje polski przedsiębiorca w celu  dochodzenia przysługujących mu roszczeń w stosunku do dłużnika mającego miejsce zamieszkania bądź siedzibę za granicą. Omówiono również sposoby zapewnienia polskiemu przedsiębiorcy możliwości dochodzenia roszczeń w stosunku do kontrahentów zagranicznych przed sądem polskim.

Przedstawiono zagadnienia praktyczne związane ze stosowaniem przepisów unijnych przez sądy polskie oraz aktualną tendencję rozwoju prawodawstwa unijnego.

Szkolenie podsumowano dyskusją oraz udzieleniem odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych problemów z jakimi stykają się polscy przedsiębiorcy.