Udział adwokata Marka Sytego w kształtowaniu pojęcia tajemnicy zawodowej lekarzy

17-03-2016
Na skutek skargi kasacyjnej wywiedzionej przez adwokata Marka Sytego wyrokiem z dnia 4 marca 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II FSK 1452/14 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz poprzedzające go postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, które uznawały za prawidłowe żądanie organów podatkowych do przedstawienia informacji dotyczących pacjentów w ramach postępowania prowadzonego w stosunku do lekarza.

Wywiedziona przez adwokata Marka Sytego w sprawie skarga kasacyjna opierała się w głównej mierze na argumentacji ograniczającej prawo organów prowadzących podatkowe postępowanie kontrolne do żądania od podatnika wiadomości dotyczących pacjentów i dokumentów związanych ze świadczonymi na ich rzecz usługami. Skarżący wskazywał, że w ramach prowadzonych czynności organy zobowiązane są do poszanowania praw pacjentów wynikających z przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a dotyczących zachowania w poufności informacji o osobach, na rzecz których usługi były świadczone i zakresie udzielonej pomocy.

Zapadły w sprawie wyrok stanowił będzie podstawę do określenia granic dopuszczalnych działań organów podatkowych w ramach postępowań prowadzonych w stosunku do grup zawodowych związanych tajemnicą zawodową oraz ochrony praw ich klientów.

Obok adwokata Marka Sytego w sprawie niezależną skargę kasacyjną wywiódł także Rzecznik Praw Obywatelskich. W postępowanie zaangażowała się także Naczelna Izba Lekarska.